Tổng hợp

Family practitioner com-mittee là gì?

Family practitioner com-mittee là gì?

Family practitioner com-mittee là Uỷ ban hành nghề y khoa gia đình, nhiệm vụ cố vấn cho Bộ y tế và An ninh xã hội. Ủy ban này được chỉ định bởi cơ quan y tế quận, chính quyền địa phương.

Family practitioner com-mittee (FPC) /’fæməli præk’tɪʃənə(r) kə’mɪti/: Ủy ban hành nghề y khoa gia đình (ở Anh).

Một cơ quan có trách nhiệm điều hành các dịch vụ y khoa tổng quát cho một số dân do một hay nhiều cơ quan y tế quận chăm sóc. 

 Ex: Members of this committee are appointed by the county health agency, local government.

Bạn đang xem: Family practitioner com-mittee là gì?

Thành viên của ủy ban này được chỉ định bởi cơ quan y tế quận, chính quyền địa phương.

Ex: Local medical committee, local dentist committee, local pharmacist committee, and local eyeglasses technical committee.

Ủy ban y khoa địa phương, ban nha sĩ địa phương, ủy ban dược sĩ địa phương và ủy ban kĩ thuật kính mắt địa phương. 

Các bác sĩ đa khoa có những khế ước độc lập với những ủy ban này và phải công nhận tất cả các bác sĩ có tên trong danh sách y tế đặc biệt, các bác sĩ đa khoa làm việc với sở y tế quốc gia.

Ex: These records are subject to full supervision by the Medical Clinic Committee.

Những ghi nhận này phải chịu giám sát toàn bộ của Ủy ban phòng khám y khoa.

Ex: Advisory duties to the Ministry of Health and Social Security, the same conditions apply to the other three sectors.

Nhiệm vụ cố vấn cho Bộ y tế và An ninh xã hội, các điều kiện tương tự cũng áp dụng với ba ngành kia.

Ex: If a registered general practitioner is denied, usually there are enough numbers to care for the population.

Nếu một bác sĩ đa khoa có đăng ký bị từ chối, thường đã có đủ số để chăm sóc cho quần thể.

Ex: However, the family medicine practice committee still has to recognize the clinic and the working hours.

Tuy nhiên ủy ban hành nghề y khoa gia đình vẫn phải công nhận phòng khám và các giờ làm việc.

Ủy ban này họp thường kỳ và có các tiểu ban cho mỗi trong bốn dịch vụ trên.

Ex: Services related to availability, availability and acceptance of all patients have been denied by general practitioners in the area.

Những dịch vụ liên quan đến giờ trống, giờ có hiệu lực và nhận tất cả các bệnh nhân đã bị các bác sĩ đa khoa trong vùng bị từ chối.

Tư liệu tham khảo: Tư liệu tham khảo. Cambridge Dictionary. Bài viết family practitioner com-mittee là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *