Tổng hợp

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu số 09C/PL-TNCN

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu số 09C/PL-TNCN

Mẫu số 09C/PL-TNCN: Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế 09/KK-TNCN như sau:

Mẫu số: 09C/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ……)

Bạn đang xem: Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu số 09C/PL-TNCN

[01] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: …………………………………………………………………

[04] Mã số thuế:

[05] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng): ..…………………………………………………………

[06] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………

[07] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Họ và tên
Ngày sinh Mã số thuế
Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với ĐTNT
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
1
2
3


Tổng cộng [16] [17]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *