Tổng hợp

Giấy báo tử

Mục lục

Giấy báo tử

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu giấy báo tử là một loại giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

Nội dung chi tiết Giấy báo tử

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………………….

Số: /UBND-GBT

Bạn đang xem: Giấy báo tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

…………………, ngày……tháng…..năm……

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:………………………………………………….., sinh năm……………………………..

Quan hệ với người chết:……………………………………………………………………………………………

Họ tên người chết: …………………………………………………………….Giới tính……………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………..Quốc tịch…………………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………………….

Đã chết vào lúc:…………giờ……..phút, ngày………tháng……năm……………………..

Nơi chết:…………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết:…………………………………………………………………………………………………..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)

BNC.Edu.vn biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *