Tổng hợp

Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

Mục lục

Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

…….., ngày … tháng … năm ……

GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC CHO ĐOÀN NGHỆ THUẬT,
NGHỆ SĨ NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……………..

Bạn đang xem: Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật (viết chữ in hoa): …………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Giấy CMND (đối với cá nhân): Số …………… ngày cấp …./…./….. nơi cấp ………………

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

– Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………….

– Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

– Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Giấy CMND: Số ………………… ngày cấp ……/……./………… nơi cấp …………………..

3. Nội dung đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật:

– Tên chương trình, vở diễn: ……………………………………………………………………………………………

– Nội dung chương trình, vở diễn: …………………………………………………………………………………..

– Người biểu diễn (ghi rõ tên và quốc tịch của đoàn nghệ thuật và của từng người)*: ……..

– Thời gian biểu diễn: ……………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm biểu diễn: ………………………………………………………………………………………………………

4. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Ghi chú:
(*): Trường hợp đoàn nghệ thuật có nhiều người thì có thể lập danh sách kèm theo.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu
và ghi rõ họ, tên chức vụ người ký)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *