Tổng hợp

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mục lục

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên để quý vị cùng tham khảo. Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày ……tháng …… năm ……

Bạn đang xem: Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………….………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………. là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên với nội dung như sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………….. Fax:……………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………..Website:……………………………………………………..

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

7. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): …………………………………………………Gửi kèm

8. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….Giới tính:………………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …./…………/…………. Dân tộc: …………………………Quốc tịch:………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./ ……../ ………Nơi cấp:………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp:…… /……. /……………. Ngày hết hạn:……. / …../ ………….Nơi cấp:………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………Fax:…………………………………………………………………

Email: …………………………….Website:…………………………………………………………………….

9. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động: …………………………………………………………

7

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):

8

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………

9

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

11

Ngành, nghề kinh doanh chính: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Danh sách thành viên công ty;
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *