Tổng hợp

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Mục lục

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

TÊN CƠ QUAN….
BỘ PHẬN….
———

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Bạn đang xem: Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

……….,ngày……tháng…..năm……

GIẤY GIAO NHẬN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ )

Hôm nay, ngày…… ..tháng …… .. năm …… …

Tại: Phòng ……………………………..

Phòng ……………………………. tiếp nhận bản kê khai của:

– Ông/bà………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ/vị trí công tác:…………………………………………………………………..

– Cơ quan/đơn vị công tác:…………………………………………………………………

Bản kê khai tài sản, thu nhập gồm có .. …….. trang, có chữ ký của bên giao vào từng trang.

BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *