Tổng hợp

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Mục lục

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. 

Đây là mẫu giấy giới thiệu mới nhất được ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.  Theo đó, thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213. Riêng đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực hiện theo mẫu 2-213. Vậy sau đây là mẫu giấy giới thiệu mời các bạn cùng tham khảo.

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 1-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

Bạn đang xem: Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày ……, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 2-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………..………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …….……

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *