Tổng hợp

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

Mẫu số 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ……..
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ….

Bạn đang xem: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Số: …………./…………

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

——————————–

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

– Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

– Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của tổ chức, cá nhân ……………………. ngày ………. tháng ……. năm ……..;

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân ……………….. được nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh, cụ thể:

– Tổng số tên: ………………………………………………………….

– Tổng số bản: ………………………………………………………….

– Tổng số băng, đĩa, cassette: …………………………………………..

– Từ nước (xuất xứ): …………………………………………………….

– Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..

– Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………….

(Kèm theo 02 danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu
đã được đóng dấu của Sở Thông tin và Truyền thông …….)

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp xuất bản phẩm sau đây để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định nội dung (nếu có):

-…………………………………………………………………………..

– …

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xoá, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *