Tổng hợp

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung mẫu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Mẫu số 7
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …
ĐƠN VỊ CẤP PHÉP
——–

Bạn đang xem: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Số: ……

Cấp lần đầu: ngày … tháng … năm …

Điều chỉnh lần thứ …: ngày … tháng … năm …

Gia hạn lần thứ …: ngày … tháng … năm …

Cấp lại lần thứ …: ngày … tháng … năm …

ĐƠN VỊ CẤP PHÉP

TỈNH/THÀNH PHỐ …

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số ……… quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của ….. (tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép …..……………… (ghi bằng chữ in hoa theo tên doanh nghiệp ghi trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ……………………………….

– Nơi đăng ký thành lập/đăng ký kinh doanh: …………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

– Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………………………

được thành lập Văn phòng đại diện tại (tỉnh/thành phố) ………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Tên Văn phòng đại diện

– Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong đơn đề nghị) ……………
…………………………………………………….

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị) …….
………………………………….

– Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………………………………….

Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện(ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện theo đơn đề nghị) …………………
……………………………………….

Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………… Giới tính: …………..

Quốc tịch: ………………………………………………………..

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số: ……………………………………..

Do: …………………… cấp ngày: … tháng …… năm ……… tại ………………..

Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài và phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật quảng cáo và quy định pháp luật có liên quan).

1. ……………………………………………….………………………..

2. ……………………………………….……………………………………….

Điều 6. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: .… (tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài theo đơn đề nghị); 01 (một) bản lưu tại …………. tỉnh/thành phố./.

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ của người ký)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *