Tổng hợp

Giấy phép triển lãm

Mục lục

Giấy phép triển lãm

…………(1)…………
——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Số:…/GP……

Bạn đang xem: Giấy phép triển lãm

………….., ngày…… tháng……. năm …….

GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM

– Căn cứ Thông tư số………/2008/TT-BVHTTDL, ngày……tháng…… năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

– Xét đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tại ………… của ……(2)….. ngày …. tháng ……. năm……

……….(1)…….. cấp giấy phép triển lãm với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép (viết chữ in hoa): ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

– Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………………………

– Năm sinh:…………/…………/………..

– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………..

– Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………..

– GCMND: Số……………… ngày cấp ….……….. nơi cấp……………….

– Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số……………. ngày cấp ………… nơi cấp……… Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh vào Việt Nam: ………………………………………………

2. Tên triển lãm:………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung:………………………………………………………………………………………………………………………

– Quy mô:………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian: từ………………………đến……………………..

– Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………………

– Quốc gia (đối với triển lãm đưa từ Việt Nam ra nước ngoài):…………………………………………

– Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo):…………………………………………………………………

– Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo):…………………………………………………………………….

3. Những nội dung cần thiết khác (nếu có):……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Giấy phép này có giá trị đến ngày ……….. tháng…… năm ………

Ghi chú:
(1): Tên cơ quan cấp giấy phép.
(2): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *