Tổng hợp

Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

Mục lục

Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

CƠ QUAN CẤP PHÉP
———–

Số: ……./GTN-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

…….., ngày……tháng…….năm……

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa – Thông tin ……………

1. Tiếp nhận hồ sơ của: (tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo) …………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. ……………

Điện thoại:………………………………………… Fax:………………………………………………… …………..

Về việc xin phép thực hiện quảng cáo (cho sản phẩm quảng cáo)…………………………….. ………….

…………………… trên (phương tiện quảng cáo)……………………………………………………………….. .

2. Hồ sơ gồm:

a) …………………………………………………………………………………………………………………. ………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………… …………

c) …………………………………………………………………………………………………………………… ………

Hẹn trả lại kết quả (cấp giấy phép hoặc không cấp) vào ngày…. tháng… năm………………….

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI XIN PHÉP

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *