Tổng hợp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mục lục

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp – là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: – PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ……………….

Em tên là ……………………………….sinh ngày…………..…………tại……..……………..…….…………

Sinh viên lớp……………………………….Khoa…………………………MSSV………….…………………

Tốt nghiệp ngành…………………………. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……………………

CMND số……………………………….do CA tỉnh…………….………….cấp ngày…………………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viênvà giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)…………………………………..sinh ngày……………………..tại……………………….…………

CMND số…………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………………..…….

đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

…………….., ngày……….tháng………năm 20…..

Người được ủy quyền Người ủy quyền

(ký, viết đủ họ tên) (ký, viết đủ họ tên)

Xác nhận của cơ quan Xét duyệt của Phòng Đào tạo

(hoặc địa phương) người ủy quyền

BNC.Edu.vn file biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *