Tổng hợp

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Mục lục

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Tên đơn vị ………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận ông/bà……………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Thường trú tại…………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã có thời gian công tác tại…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

….., ngày ……tháng…….năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *