Tổng hợp

Giấy xác nhận thực tập

Mục lục

Giấy xác nhận thực tập

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Giấy xác nhận thực tập dành cho các bạn sinh viên cuối khoa tham gia thực tập tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp hay các công ty, doanh nghiệp. Mẫu giấy xác nhận thực tập sẽ đánh giá khả năng hoàn thành công việc, ý thức, thái độ làm việc cũng như những kỹ năng, sự sáng tạo của bạn trong suốt kỳ thực tập. Căn cứ vào kết quả trên giấy xác nhận sẽ giúp các giảng viên đánh giá và cho điểm thực tập của sinh viên. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Bạn đang xem: Giấy xác nhận thực tập

Nội dung cơ bản của mẫu giấy thực tập như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây:

CÔNG TY………………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên thực tập:……………………………………………………….. MSSV:………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………,ngày……tháng…..năm…….
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *