Tổng hợp

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mục lục

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dành cho các nhân nhân cần sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn hợp lệ hoặc hợp pháp theo luật cư trú của nước đó, văn bản được xác nhận bởi ủy ban nhân dân từ cấp xã, phường trở lên.

ỦY BAN NHÂN DÂN
Xã/phường………
Huyện/quận……..
Tỉnh/thành phố…………
Số: UB/HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

Bạn đang xem: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

ngày……. tháng …….. năm………..

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Để dùng ở nước ngoài)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN

Ông/bà

Họ và tên:…………………………………………Giới tính:………………………………..

Sinh ngày…., tháng……., năm……../…./….tại…………………………………………

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế……………………….

Số……………….Ngày, tháng, năm cấp:………./………./………. Nơi cấp:………..

Nơi thường trú hiện nay…………………………………………………………………….

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh……………………………………………………..

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. đến ngày…..tháng…. năm…….

Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………………

Giấy này được cấp dùng để (5)………………………………………………………….

và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

…………….., ngày………..tháng………..năm …………
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *