Tổng hợp

Hiểu rõ về cách dùng let or let’s or let us

Hiểu rõ về cách dùng let or let’s or let us

Chúng ta dùng let, let’s hoặc let us để gợi ý hoặc mệnh lệnh. Trong nhiều tình huống thì chúng có cách sử dụng khác nhau.

Let: Đưa ra các mệnh lệnh, gợi ý.

Ex:The maid let him into the house.

Hiểu rõ về cách dùng let or let's or let us Người hầu gái đã để cho anh ta vào nhà.

Bạn đang xem: Hiểu rõ về cách dùng let or let’s or let us

Ex: She wanted to go but her parents wouldn’t let her.

Cô muốn đi nhưng bố mẹ cô không cho phép cô.

Ex: He decided to let his hair grow long.

Anh quyết định để tóc mọc dài.

Ex: Let your shoes dry completely before putting them on.

Hãy để giày của bạn khô hoàn toàn trước khi mang chúng vào.

Let us và let’s: Đưa ra gợi ý hay mệnh lệnh cho cả nhóm người.

Ex: Let’s go to school.

Nào, chúng ta hãy đi học.

Ex: Let us know what progress has been made.

Hãy cho chúng tôi biết tiến trình đã thực hiện.

Ex: Let’s go out to dinner.

Chúng ta hãy ra ngoài ăn tối.

Ex: Let us consider all the possibilities.

Hãy để chúng tôi xem xét tất cả các khả năng.

Bài viết hiểu rõ về cách dùng let or let’s or let us là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *