Tổng hợp

Hike sth up là gì?

Hike sth up là gì?

Hike dùng trong câu mô tả việc đi lại trong một khoảng cách nhất định, hike sth up mô tả hành động kéo một vật với một chuyển động nhanh chóng hay tăng lên.

Hike /haɪk/: đi lang thang.

A long walk in the country.

 Một chuyến đi dài trong nước.

Bạn đang xem: Hike sth up là gì?

Ex: They went on a ten-mile hike through the forest.

Họ đã đi bộ mười dặm trong rừng.

Hike sth up: kéo một cái gì lên.

To lift or pull up a piece of clothing that you are wearing.

Đưa lên hoặc kéo lên một phần quần áo mà bạn đang mặc.

Ex: He hiked up his trousers and waded into the water.

Anh ấy đã xắn ống quần lên và lội xuống nước.

To increase a price or rate suddenly and by a large amount.

Tăng giá hoặc thuế đột ngột với một số lượng lớn.

Ex: They hiked up the price by 40%.

Họ đã tăng giá lên 40%.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết hike sth up là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *