Tổng hợp

Idioms with claim, clappers là gì?

Idioms with claim, clappers là gì?

Idioms with claim là thành ngữ với một yêu cầu có tác động đến người nói hay một sự kiện, địa điểm, clappers là một chuyển động nhanh tạo ra âm thanh như tiếng vỗ tay, tiếng chuông đồng hồ.

Claim /kleɪm/: yêu cầu.

Claim to fame: yêu cầu để nổi tiếng.

Idioms with claim, clappers là gì One thing that makes a person or place important or interesting.

Bạn đang xem: Idioms with claim, clappers là gì?

Một thứ mà làm người khác hoặc nơi quan trọng hoặc thú vị.

Ex: Her main claim to fame is that she went to school with the President.

Việc mà cô ta học chung với Tổng thống làm cho cô ta trở nên nổi tiếng, thu hút hơn.

Clappers /ˈklæp.ər/.

Like the clappers.

Very fast: rất nhanh.

Ex: We had to drive like the clappers to get there on time.

Chúng tôi đã lái xe rất nhanh để đến đúng giờ.

Ex: the piece of metal inside a bell that hits the sides and makes the bell ring.

Mảnh kim loại bên trong một chiếc chuông đập vào hai bên và làm cho chiếc chuông kêu.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết idioms with claim, clappers là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *