Tổng hợp

Infant mortality rate là gì?

Infant mortality rate là gì?

Infant mortality rate là tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Số trẻ em được đo bằng tỷ lệ (IMR), là số ca tử vong trẻ em dưới một tuổi trên 1000 trẻ sinh sống.

Infant mortality rate (IMR) /ˈɪnfənt mɔˈtæləti reɪt/: tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

Số trẻ thơ dưới một tuổi chết trên 1000 trẻ sinh ra sống trong một năm. 

Infant mortality rate là gì Ex: Included in infant mortality are neonatal and postnatal mortality rates.

Bạn đang xem: Infant mortality rate là gì?

Gồm trong tỷ lệ tử vong trẻ thơ có tỷ lệ tử vong sơ sinh và tỷ lệ tử vong sau sơ sinh.

Ex: The infant mortality rate is further divided into early (first week) and late (second, third and fourth weeks).

Tỷ lệ tử vong sơ sinh còn chia thêm ra thành sớm (tuần đầu) và muộn (các tuần thứ hai, ba, tư).

Ex: In rich countries, the infant mortality rate accounts for about two-thirds of the infant mortality rate, the majority in the first week.

Trong các nước giàu, tỷ lệ tử vong sơ sinh chiếm khoảng hai phần ba tỷ lệ tử vong trẻ thơ, đa số trong tuần đầu tiên.

Chất lượng chăm sóc sản khoa này sẽ phản ánh trung thực hơn qua tỷ lệ tử vong quanh khi sinh tổng số thai chết khi sanh ra và số chết trong tuần đầu hay khi sơ sinh trên 1000 lần sanh.

Ex: The infant mortality rate is seen as a measure of social wealth rather than a measure of the quality of obstetric care.

Tỷ lệ tử vong trẻ thơ được coi như là mức đo sự giàu có xã hội hơn là mức đo về chất lượng chăm sóc sản khoa.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết infant mortality rate là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *