Tổng hợp

Kế hoạch 55/KH-UBND

Mục lục

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch 55/KH-UBND về tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Kế hoạch 55/KH-UBND

Số: 55/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015

Thực hiện Quyết định 2757/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Làm cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch, khang trang, hiện đại.

2. Yêu cầu:

Xây dựng, phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu khang trang, hiện đại, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu với chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng công trình tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành…bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

3. Đối tượng và phạm vi thực hiện:

a. Đối tượng thực hiện quy hoạch: Các sở ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu; các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xăng dầu và có đủ điều kiện đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b. Phạm vi thực hiện Quy hoạch: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội

II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu:

– Số lượng cửa hàng phải xóa bỏ, giải tỏa: 10 cửa hàng.

– Số lượng cửa hàng phải di dời theo dự án khác: 45 cửa hàng.

– Số lượng cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo: 52 cửa hàng.

– Số lượng cửa hàng cần xây dựng mới đến năm 2015: Loại I có 05 cửa hàng; Loại lI có 59 cửa hàng; Loại III có 129 cửa hàng.

Số lượng cửa hàng, tên cửa hàng thuộc diện giải tỏa, di dời, nâng cấp, cải tạo; số lượng và quy mô (loại cửa hàng xây dựng mới) ở từng địa bàn quận, huyện, thị xã được thể hiện tại các Phụ lục 2, 3, 4, 5 Báo cáo Quy hoạch hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Đối với những cửa hàng thuộc diện giải tỏa, di dời, nâng cấp, cải tạo:

a. Cửa hàng thuộc diện giải tỏa (phụ lục 2: 10 cửa hàng) phải tiến hành giải tỏa chậm nhất đến ngày 30/12/2014.

b. Cửa hàng phải di dời theo các dự án khác (phụ lục 3: 45 cửa hàng): các cửa hàng này được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành. Đồng thời sẽ chấm dứt hoạt động khi các dự án liên quan đến địa điểm kinh doanh của cửa hàng triển khai thực hiện.

c. Cửa hàng thuộc diện nâng cấp, cải tạo (Phụ lục 4): Phải tiến hành nâng cấp, cải tạo bảo đảm yêu cầu phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường bảo đảm văn minh thương mại, đo lường, chất lượng xong trước ngày 30/12/2014. Chỉ được hoạt động sau khi đã tiến hành cải tạo, nâng cấp và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

2.2. Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới:

Căn cứ vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ 6 tháng, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định các vị trí dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu gửi các sở, ngành tham gia ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư. (Các bước triển khai thực hiện theo quy định tại điểm Điều 16. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội).

Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu thực hiện theo quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyét định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

a. Trường hợp xây dựng mới cửa hàng xăng dầu có sử dụng đất theo quy hoạch phải lựa chọn nhà đầu tư.

Thực hiện theo Điều 18. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Chương III. Một số quy định đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước – ban hành kèm theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

b. Trường hợp xây mới cửa hàng xăng dầu trên đất do doanh nghiệp đã được giao, thuê hoặc sử dụng hợp pháp theo pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xăng dầu đã được Thành phố phê duyệt.

Nhà đầu tư lập hồ sơ trình chỉ định nhà đầu tư gửi UBND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở, ngành liên quan gồm: Văn bản đề nghị chỉ định, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề xuất kinh tế kỹ thuật dự án, báo cáo năng lực tài chính, các tài liệu liên quan về đất đai, quy hoạch (quy định tại Điều 19. Chỉ định nhà đầu tư – ban hành kèm theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND Thành phố Hà Nội).

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì cùng Sở Kế hoạch & Đầu tư và sở, ngành liên quan, kiểm tra hồ sơ trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư dự án.

c. Trường hợp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải giải tỏa, di dời để thực hiện các dự án khác.

Đối với doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải giải tỏa, di dời để thực hiện các dự án khác, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, phải tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại địa điểm đã được quy hoạch nhưng được cộng điểm ưu tiên về kinh nghiệm kinh doanh, năng lực quản lý, về số lượng các cửa hàng doanh nghiệp phải giải tỏa. Trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện như quy định tại điểm a mục 2.2 nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

– Có trách nhiệm công bố công khai danh mục cửa hàng phải giải tỏa, di dời, cải tạo, nâng cấp, xây mới tại các phụ lục 2, 3, 4, 5 báo cáo Tổng hợp Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phụ lục kèm theo đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định các vị trí dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu gửi các sở, ngành tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND Thành phố xem xét điều chỉnh bổ sung Quy hoạch cho phù hợp.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm theo đúng định hướng quy hoạch.

– Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải tỏa, di dời, cải tạo, nâng cấp các cửa hàng trong danh mục đã được phê duyệt. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố 6 tháng và hàng năm kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch – Đầu tư:

– Là đầu mối cung cấp thông tin về thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách đầu tư của Thành phố để lựa chọn nhà đầu tư và là đầu mối giải quyết các thủ tục đầu tư các dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố.

– Phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp và công bố danh mục dự án cửa hàng xăng dầu đã được UBND Thành phố phê duyệt thuộc diện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

3. Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

Hướng dẫn cung cấp thông tin và quy hoạch kiến trúc, giải quyết các thủ tục về giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch, thẩm định quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án thiết kế sơ bộ kiến trúc cửa hàng xăng dầu.

4. Sở Xây dựng:

Hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình, các thủ tục liên quan về thiết kế cơ sở (đối với các cửa hàng xăng dầu xây dựng tại các khu đô thị).

5. Sở Giao thông – Vận tải:

Hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan về quản lý công trình giao thông, các thông tin về quy hoạch, đầu tư xây dựng giao thông có liên quan đến các vị trí xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Sở Tài nguyên – Môi trường:

Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách quản lý đất đai, thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường; Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan về đất đai, thủ tục giao, cho thuê đất, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

7. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy:

– Xem xét, chấp thuận địa điểm xây dựng công trình đối với các cửa hàng xăng dầu xây mới; trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của các cửa hàng xăng dầu xây mới và các cửa hàng cải tạo, nâng cấp.

– Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn chủ đầu tư làm văn bản thông báo cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước khi công trình đưa vào sử dụng.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục đối với những dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu có liên quan đến quản lý công trình thủy lợi, đê điều, nông nghiệp.

9. Các sở, quản lý ngành:

Công an Thành phố, Tài chính, Khoa học – Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. UBND các quận, huyện, thị xã:

– Hướng dẫn cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục liên quan về quy hoạch xây dựng, giải quyết các thủ tục về giới thiệu địa điểm, cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp quản lý của nhà nước và UBND Thành phố, xác định nguồn gốc, hiện trạng quản lý, sử dụng đất, thẩm duyệt phương án bồi thường; hỗ trợ, cung cấp hồ sơ địa chính liên quan đến địa điểm đất đai xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan cụ thể hóa kế hoạch và có phương án giải quyết các cửa hàng thuộc diện giải tỏa, di dời. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải tỏa, di dời các cửa hàng trong danh mục đã được phê duyệt. Lập, trình duyệt kế hoạch và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn trình UBND Thành phố phê duyệt.

– Phối hợp với Sở Công Thương, các sở ngành có liên quan kiểm tra, giám sát về việc tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

– Lập đề xuất danh mục và thông tin liên quan của các dự án cửa hàng xăng dầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định mục 2.2, khoản 2, phần II của Kế hoạch này gửi Sở Công Thương và các Sở, Ngành có liên quan để tổ chức thực hiện.

– Phối hợp với Sở Công Thương, các sở ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố đến năm 2015. Quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo. Giao Sở Công Thương tổng hợp và đề xuất kiến nghị để UBND Thành phố xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Đ/c CT UBND TP Nguyễn Thế Thảo (để báo cáo);
– Các đồng chí Phó Chủ tịch (để biết và chỉ đạo);
– Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học – Công nghệ, Giao thông – Vận tải Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố (để thực hiện);
– UBND các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);
– CVP, PVP Nguyễn Danh Cơ;
– Các phòng: CT, TH, VX;
– Lưu: VT (CT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sửu

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *