Tổng hợp

Lệnh choice trong Windows

Mục lục

Lệnh choice trong Windows

Lệnh choice nhắc người dùng chọn một mục từ danh sách các lựa chọn ký tự đơn lẻ trong một chương trình batch và sau đó trả về chỉ mục của lựa chọn đó. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh choice sẽ hiển thị các lựa chọn mặc định là YN.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh choice

choice [/c []] [/n] [/cs] [/t /d ] [/m ]

Tham số

Tham số Mô tả
/c Chỉ định danh sách các lựa chọn được tạo. Các lựa chọn hợp lệ bao gồm a-z, A-Z, 0-9 và các ký tự ASCII mở rộng (128-254). Danh sách mặc định là “YN”, được hiển thị dưới dạng [Y,N]?.
/n Ẩn danh sách các lựa chọn, mặc dù các lựa chọn vẫn được kích hoạt và nội dung tin nhắn (nếu được chỉ định bởi tham số /m) vẫn được hiển thị.
/cs Chỉ định rằng các lựa chọn phân biệt chữ hoa chữ thường. Theo mặc định, các lựa chọn không phân biệt chữ hoa chữ thường.
/t Chỉ định số giây tạm dừng trước khi sử dụng lựa chọn mặc định được chỉ định bởi tham số /d. Giá trị được chấp nhận là từ 0 đến 9999. Nếu tham số /t được đặt thành 0, lựa chọn không tạm dừng trước khi trả về lựa chọn mặc định.
/d Chỉ định lựa chọn mặc định để sử dụng sau khi đợi số giây được chỉ định bởi tham số /t. Lựa chọn mặc định phải nằm trong danh sách các lựa chọn được chỉ định bởi tham số /c.
/m Chỉ định một thông báo để hiển thị trước danh sách các lựa chọn. Nếu tham số /m không được chỉ định, chỉ dấu nhắc sẽ được hiển thị.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý khi sử dụng lệnh choice

Biến môi trường ERRORLEVEL được đặt thành chỉ mục của phím mà người dùng chọn từ danh sách các lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên trong danh sách trả về giá trị là 1, lựa chọn thứ hai trả về giá trị là 2, v.v… Nếu người dùng nhấn một phím không phải là lựa chọn hợp lệ, choice sẽ phát ra tiếng bíp cảnh báo. Nếu choice phát hiện tình trạng lỗi, nó sẽ trả về giá trị ERRORLEVEL là 255. Nếu người dùng nhấn CTRL + BREAK hoặc CTRL + C, lựa chọn trả về giá trị ERRORLEVEL bằng 0.

Bạn đang xem: Lệnh choice trong Windows

Chú thích: Khi bạn sử dụng các giá trị ERRORLEVEL trong một chương trình batch, hãy liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ

Để hiển thị các lựa chọn Y, N và C, hãy nhập dòng sau vào một file batch:

choice /c ync

Lời nhắc sau xuất hiện khi file batch chạy lệnh choice:

[Y,N,C]?

Để ẩn các lựa chọn Y, N và C, nhưng hiển thị văn bản “Yes, No, or Continue”, hãy nhập dòng sau vào file batch:

choice /c ync /n /m "Yes, No, or Continue?"

Lời nhắc sau xuất hiện khi file batch chạy lệnh choice:

Yes, No, or Continue?

Chú thích:

Trong ví dụ này, nếu người dùng không nhấn phím trong vòng năm giây, lệnh choice sẽ chọn N theo mặc định và trả về giá trị lỗi là 2. Nếu không, lệnh choice trả về giá trị tương ứng với lựa chọn của người dùng.

Xem thêm:

    Đăng bởi: BNC.Edu.vn

    Chuyên mục: Tổng hợp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *