Tổng hợp

Lệnh popd và pushd trong Windows

Mục lục

Lệnh popd và pushd trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Lệnh popd

Thay đổi thư mục hiện tại thành thư mục được lưu trữ gần đây nhất bởi lệnh pushd. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh popd

Bạn đang xem: Lệnh popd và pushd trong Windows

Popd

Tham số lệnh popd

Tham số

Mô tả

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh popd

 • Mỗi lần bạn sử dụng lệnh pushd, một thư mục duy nhất sẽ được lưu trữ để bạn sử dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lưu trữ nhiều thư mục bằng cách sử dụng lệnh pushd nhiều lần. Các thư mục được lưu trữ tuần tự trong một ngăn xếp ảo. Nếu bạn sử dụng lệnh pushd một lần, thư mục mà bạn sử dụng lệnh được đặt ở cuối ngăn xếp. Nếu bạn sử dụng lệnh một lần nữa, thư mục thứ hai được đặt ở phía trên của thư mục đầu tiên. Quá trình sẽ được lặp đi lặp lại mỗi khi bạn sử dụng lệnh pushd. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh popd để thay đổi thư mục hiện tại thành thư mục được lưu trữ gần đây nhất bởi lệnh pushd. Nếu bạn sử dụng lệnh popd, thư mục ở trên cùng của ngăn xếp sẽ bị xóa khỏi ngăn xếp và thư mục hiện tại sẽ được thay đổi thành thư mục đó. Nếu bạn sử dụng lệnh popd lần nữa, thư mục tiếp theo trên ngăn xếp sẽ bị xóa. Cứ tương tự như vậy.
 • Khi các tiện ích mở rộng lệnh được kích hoạt, lệnh popd sẽ loại bỏ bất kỳ gán ký tự ổ đĩa nào được tạo bởi pushd.

Ví dụ lệnh popd

Ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh pushd và lệnh popd trong một chương trình batch (batch program) để thay đổi thư mục hiện tại từ một thư mục mà trên đó chương trình batch được chạy. Sau đó thay đổi lại:

@echo off
rem This batch file deletes all .txt files in a specified directory
pushd %1
del *.txt
popd
cls
echo All text files deleted in the %1 directory

Lệnh pushd

Lưu trữ thư mục hiện tại để sử dụng bởi lệnh popd, và sau đó thay đổi thư mục được chỉ định. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh pushd

pushd [

]

Tham số lệnh pushd

Tham số

Mô tả

Chỉ định thư mục để tạo thành thư mục hiện tại. Lệnh này hỗ trợ các đường dẫn tương đối (relative paths).

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh pushd

 • Mỗi lần bạn sử dụng lệnh pushd, một thư mục duy nhất được lưu trữ để bạn sử dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lưu trữ nhiều thư mục bằng cách sử dụng lệnh pushd nhiều lần. Các thư mục được lưu trữ tuần tự trong một ngăn xếp ảo. Nếu bạn sử dụng lệnh pushd một lần, thư mục mà bạn sử dụng lệnh được đặt ở cuối ngăn xếp. Nếu bạn sử dụng lệnh một lần nữa, thư mục thứ hai được đặt ở phía trên của thư mục đầu tiên. Quá trình sẽ được lặp đi lặp lại mỗi khi bạn sử dụng lệnh pushd.
 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh popd để thay đổi thư mục hiện tại thành thư mục được lưu trữ gần đây nhất bởi lệnh pushd.Nếu bạn sử dụng lệnh popd, thư mục ở trên cùng của ngăn xếp sẽ bị xóa khỏi ngăn xếp và thư mục hiện tại sẽ được thay đổi thành thư mục đó. Nếu bạn sử dụng lệnh popd lần nữa, thư mục tiếp theo trên ngăn xếp sẽ bị xóa. Cứ tương tự như vậy.
 • Nếu tiện ích mở rộng lệnh được bật, lệnh pushd sẽ chấp nhận hoặc là đường dẫn mạng hoặc là ký tự ổ đĩa cục bộ và đường dẫn.
 • Nếu bạn chỉ định một đường dẫn mạng, lệnh pushd tạm thời gán ký tự ổ đĩa chưa sử dụng cao nhất (bắt đầu bằng Z:) cho tài nguyên mạng được chỉ định. Lệnh sau đó thay đổi ổ đĩa và thư mục hiện tại thành thư mục được chỉ định trên ổ đĩa mới được gán. Nếu bạn sử dụng lệnh popd với các tiện ích lệnh mở rộng được bật, lệnh popd sẽ xóa gán ký tự ổ đĩa được tạo bởi pushd.

Ví dụ lệnh pushd

Ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh pushd và lệnh popd trong một chương trình batch (batch program) để thay đổi thư mục hiện tại từ một thư mục mà trên đó chương trình batch được chạy. Sau đó thay đổi lại:

@echo off
rem This batch file deletes all .txt files in a specified directory
pushd %1
del *.txt
popd
cls
echo All text files deleted in the %1 directory

Xem thêm:

  Đăng bởi: BNC.Edu.vn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *