Tổng hợp

Lợi nhuận phân phối và Lợi nhuận giữ lại là gì?

Mục lục

Lợi nhuận phân phối và Lợi nhuận giữ lại là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lợi nhuận phân phối (distributed profit) và Lợi nhuận giữ lại (retained profit) là gì?

Lợi nhuận phân phối và Lợi nhuận giữ lại là gì?

Bạn đang xem: Lợi nhuận phân phối và Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận phân phối (distirbuted profits) là phần lợi nhuận ròng được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức còn Lợi nhuận giữ lại (retained profits) được sử dụng để tái đầu tư.

Lợi nhuận phân phối là gì?

Lợi nhuận phân phối (distirbuted profits) là phần lợi nhuận ròng được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại (retained profits) hay lợi nhuận không chia (undistributed profit) là những khoản lợi nhuận sau khi nộp thuế được sử dụng để tái đầu tư, chứ không trả cho chủ sở hữu công ty dưới dạng cổ tức. Thu nhập giữ lại là nguồn vốn có giá trị để đầu tư vào các tài sản cố định bổ sung và hiện có. Chúng làm tăng giá trị của doanh nghiệp và điều này có thể làm tăng giá cổ phiếu. 

Lợi nhuận giữ lại được tính toán bằng cách thêm vào lợi nhuận giữ lại ban đầu (các năm trước đó) thu nhập thuần và trừ đi cổ tức trả cho các cổ đông :

Lợi nhuận giữ lại = lợi nhuân giữ lại ban đầu + thu nhập ròng – cổ tức.

Tỷ số lợi nhuận giữ lại là một tỷ số tài chính để đánh giá mức độ sử dụng lợi nhuận sau thuế cho tái đầu tư của doanh nghiệp. Tỷ số này chính bằng lợi nhuận giữ lại chia cho lợi nhuận sau thuế. Tỷ số này cho biết cứ trong 1 đồng lợi nhuận sau thuế thì doanh nghiệp giữ lại bao nhiêu đồng để tái đầu tư. Tỷ số càng lớn tức là doanh nghiệp tái đầu tư càng mạnh. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *