Tổng hợp

Lý lịch tư pháp

Mục lục

Lý lịch tư pháp

Mẫu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu lý lịch tư pháp diễn tả các nội dung như thông tin về cá nhân, thông tin về án tích, thông tin chung về án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mẫu số 01/2013/TT-LLTP

Bạn đang xem: Lý lịch tư pháp

…………

….……………1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mã số2:

I. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN3

Họ và tên4

Tên gọi khác (nếu có)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh5

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú6

Nơi tạm trú7

Giấy CMND/Hộ chiếu

……………… 8 Số…………….. cấp tại: ………………. ngày ……… tháng ……. năm …

Số định danh cá nhân

Họ và tên cha

Ngày/tháng/năm sinh:

Họ và tên mẹ

Ngày/tháng/năm sinh:

Họ tên vợ (hoặc chồng)

Ngày/tháng/năm sinh:

Ghi chú9

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ÁN TÍCH10

Stt

Mã số
bản án11

Ngày cập nhật

Người cập nhật

Thời điểm
chấp hành xong
bản án

Thời điểm được
xóa án tích

Kết quả Giám đốc
thẩm/Tái thẩm
(nếu có)

Ghi chú

III. THÔNG TIN VỀ ÁN TÍCH

NỘI DUNG BẢN ÁN

MÃ SỐ BẢN ÁN: ………………………………..

Ngày tháng năm cập nhật

Người cập nhật

Số bản án

Ngày tháng năm tuyên án

Tòa án đã tuyên bản án

Tội danh – Điều khoản của
BLHS được áp dụng

Hình phạt chính

Hình phạt bổ sung (nếu có)

Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

Biện pháp tư pháp (nếu có)

Án phí

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

Ghi chú

TÌNH TRẠNG THI HÀNH ÁN

Quyết định thi hành bản án hình sự

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Nội dung quyết định

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

Ghi chú

Quyết định miễn chấp hành
án phạt tù có thời hạn/ phạt cải tạo không giam giữ

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Án phạt được miễn chấp hành

Ngày tháng năm được miễn

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định miễn chấp hành
án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Án phạt được miễn chấp hành

Ngày tháng năm được miễn

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Thời gian được hoãn

Ngày tháng năm có hiệu lực

Cơ quan, tổ chức theo dõi, quản lý

Ghi chú

Quyết định giảm thời hạn chấp hành án
phạt tù/ án phạt cải tạo không giam giữ

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Hình phạt được giảm thời hạn chấp hành

Thời gian được giảm

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Thời gian được rút ngắn

Ngày tháng năm quyết định có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Thời gian tạm đình chỉ

Ngày tháng năm có hiệu lực

Cơ quan theo dõi, quản lý

Ghi chú

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù/án phạt
cải tạo không giam giữ/thời gian thử thách án treo

Số giấy chứng nhận

Ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận

Cơ quan chứng nhận

Án phạt đã chấp hành xong

Về nơi cư trú tại

Hình phạt bổ sung tiếp tục phải chấp hành

Ngày tháng năm chấp hành xong án phạt

Ghi chú

Văn bản thông báo kết quả thi hành án
phạt trục xuất

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan thông báo

Nội dung thông báo

Ngày tháng năm thi hành xong án phạt

Ghi chú

Quyết định tiếp nhận chuyển giao

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Cơ quan ra quyết định

Nội dung quyết định

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận
chuyển giao/Thông báo về việc thực hiện quyết định dẫn độ

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan ra văn bản

Nội dung văn bản

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú,
án phạt quản chế, án phạt tước một số quyền công dân, án phạt
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan chứng nhận

Nội dung chứng nhận

Ngày tháng năm chấp hành xong án phạt

Ghi chú

Quyết định ân giảm án tử hình

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Cơ quan ra quyết định

Nội dung quyết định

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định thi hành án phạt tiền,
án phạt tịch thu tài sản, án phí và nghĩa vụ dân sự khác

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Cơ quan ra quyết định

Các khoản phải thi hành

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án
đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Cơ quan ra quyết định

Nội dung quyết định

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Quyết định đình chỉ thi hành án dân sự

Số quyết định

Ngày tháng năm ra quyết định

Cơ quan ra quyết định

Nội dung quyết định

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan xác nhận

Nội dung xác nhận (toàn bộ, một phần)

Nghĩa vụ dân sự còn phải thi hành (nếu có)

Ghi chú

Văn bản xác nhận đã chấp hành xong án phạt tiền,
tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ
dân sự khác trong bản án hình sự

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan ban hành

Nội dung xác nhận

Ngày tháng năm chấp hành xong

Ghi chú

Giấy chứng nhận đặc xá

Số giấy chứng nhận

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan cấp giấy chứng nhận

Đã chấp hành xong hình phạt tù theo quyết định đặc xá số

Được đặc xá tha tù trước thời hạn kể từ ngày

Về nơi cư trú tại

Hình phạt bổ sung tiếp tục phải chấp hành

Ghi chú

Giấy chứng nhận đại xá

Số giấy chứng nhận

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan cấp giấy chứng nhận

Được miễn trách nhiệm hình sự theo quyết định đại xá số

Được đại xá tha tù trước thời hạn kể từ ngày

Về nơi cư trú tại

Ghi chú

Quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận,
văn bản thông báo khác

Tên văn bản:………………………

Số giấy văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung của văn bản

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *