Tổng hợp

Mẫu 02/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

Mục lục

Mẫu 02/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 02/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án được BNC.Edu.vn tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án.

Mẫu số: 02/QT-QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
———–o0o———

Bạn đang xem: Mẫu 02/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

……….., ngày tháng năm…

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI QUẢN LÝ DỰ ÁN

Năm …….

Tên BQLDA:……………………………………………………………………………………………………..

– Dự toán được duyệt theo Quyết định số …………….…ngày……..tháng…….năm….:……..

– Kinh phí đề nghị quyết toán:………………………………………………………………………………

– Kinh phí đề nghị chuyển năm sau:……………………………………………………………………..

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: …

TT

Nội dung

Dự toán được duyệt (Đồng)

Đề nghị quyết toán (Đồng)

A

NGUỒN THU

Tổng cộng

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3

Dự án bổ sung trong năm

4

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đã trừ các khoản thuế phải nộp

5

Nguồn thu hợp pháp khác

B

CÁC KHOẢN CHI

Tổng cộng

I

Chi thường xuyên

1

Tiền lương

2

Chi thu nhập tăng thêm

3

Tiền công

4

Các khoản phụ cấp lương

5

Các khoản trích nộp theo lương

6

Chi tiền thưởng

7

Chi phúc lợi tập thể

8

Thanh toán dịch vụ công cộng

9

Chi mua vật tư văn phòng

10

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

11

Chi hội nghị

12

Chi công tác phí

13

Chi thuê mướn

14

Chi đoàn đi công tác nước ngoài

15

Chi đoàn vào

16

Chi sửa chữa tài sản

17

Chi phí khác

II

Chi không thường xuyên

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

2

Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án

3

Sửa chữa lớn tài sản cố định

4

Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)

5

Chi khác

Dự kiến phân bổ giá trị quyết toán cho các dự án cụ thể như sau:

TT

Tên dự án

Tỷ lệ phân bổ (%)

Giá trị phân bổ (đồng)

Ghi chú

Tổng cộng

100

1

2

BQLDA

Kho bạc Nhà nước (1)….

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận:

– Kinh phí đã thanh toán trong năm là: …. đồng;

– Kinh phí còn dư là:….. đồng;

Xác nhận:

– Kinh phí đã thanh toán trong năm là: …. đồng;

– Kinh phí còn dư là:….. đồng;

Phụ trách thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Trường hợp Ban QLDA có các hoạt động tư vấn với các chủ đầu tư khác, có tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng thì bổ sung tài liệu xác nhận số dư trên tài khoản của Tổ chức tín dụng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *