Tổng hợp

Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên mới nhất

Mục lục

Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên mới nhất

Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gồm 4 mẫu kèm theo hướng dẫn viết rất cụ thể, giúp các cán bộ, Đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, hoàn thiện bản đăng ký nêu gương của mình, rồi nộp lên cấp trên.

Bản đăng ký nêu gương

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đối với bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vậy dưới đây là TOP 4 mẫu bản đăng ký nêu gương kèm hướng dẫn cách viết chi tiết, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên mới nhất

Bản đăng ký nêu gương năm 2023 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ……………..

CHI BỘ ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày….. tháng…. năm…….

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG
Năm 20……

– Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày…………………………….

– Đơn vị công tác: Trường ………………………………………………………………….

– Chức vụ đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………

Sinh hoạt tại Đảng tại chi bộ trường Tiểu học………………………………………..

Căn cứ Kế hoạch số……… ngày …/…/20…… của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 20….. – 20… .

Tôi xin đăng ký nhũng nội dung nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ (hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)………. như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Về tự phê bình, phê bình

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Về quan hệ với Nhân dân

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Về trách nhiệm trong công tác

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Về tổ chức kỷ luật

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

7. Về đoàn kết nội bộ

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Đảng nếu không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
Bí thư Chi bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ……………..

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày….. tháng…. năm…….

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG
Năm 20……

– Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày……………………………………….

– Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

– Chức vụ đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Sinh hoạt tại Đảng tại chi bộ trường Tiểu học………………………………………..

Sau khi nghiên cứu, quán triệt các quy định của Trung ương và quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp; tôi đăng ký về việc nêu gương của các cá nhân năm 20……, cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

Luôn xác định cho mình lập trường kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khuyết điểm mà mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất của một người giáo viên XHCN, quyết tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao phó và nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức cho nhiệm vụ dạy học.

Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Thực hiện tốt việc nêu gương, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, nơi cư trú.

Luôn hòa đồng với đồng nghiệp, quan tâm, gần gũi, yêu thương học sinh, nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp góp ý cho mình để có hướng khắc phục, sửa sai.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. quan liêu , tham nhũng, lãng phí; chấp hành các quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; đổi mới phương pháp công tác nề lối làm việc…

Khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc được phân công. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức – nhân cách, văn hóa.

Chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan.

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành Giáo dục: “Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, …

Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, nhà trường, các đoàn thể, gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác.

Tích cực học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, cụ thể:

Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách của văn phòng , cập nhật kịp thời , đầy đủ các thông tin theo đúng quy định của trường, ngành.

Tự giác thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, lên lớp, luôn tích cực học hỏi, đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm….

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Công việc thứ nhất: Nêu cao tinh thần trách nhiệm

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

-Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

– Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay giáo viên đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.

– Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

– Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức ,các sáng kiến trong công tác.

Công việc thứ hai: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu

– Bản thân tôi luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.

– Đối với mọi người, tôi luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà , khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

– Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc : để việc công lên trên, lên trước việc tư.

– Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

– Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Công việc thứ ba: Nói đi đôi với làm

Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức.

Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm; không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, phải thật thà nhúng tay vào việc.

Cả 3 công việc trên đều rất cần thiết và rất thiết thực đối với mỗi cán bộ đảng viên. Vì vậy tôi chọn học tập và nêu gương ở 3 nội dung đã nêu trên. Thời gian dự kiến cho quá trình nghiên cứu và học tập sẽ xuyên suốt cả năm học. Cuối năm sẽ tổng kết các kết quả đạt được của bản thân trước toàn chi bộ để bình xét đảng viên.

Kế hoạch và thời gian dự kiến thực hiện:

Nội dung công việc Thời gian dự kiến thực hiện
Nêu cao tinh thần trách nhiệm Từ tháng 01 đến tháng 12
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu Từ tháng 01 đến tháng 12
Nói đi đôi với làm Từ tháng 01 đến tháng 12

Với tư cách là người đảng viên, tôi quyết tâm thực hiện công việc đã đăng kí. Kính mong chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện tốt những nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
Bí thư Chi bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ……………..

CHI BỘ …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày….. tháng…. năm…….

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG
Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Thực hiện theo quy định số …………………………. ngày ……………….của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

Đảng viên: Chi bộ trường……………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao:………………………………………………………………………………

Thực hiện Công văn số công văn số ngày. ……….. của Thị ủy về việc thực hiện quy định số . của BBT và Hướng dẫn số của Ban thường vụ tỉnh ủy; Căn cứ hướng dẫn bản đăng ký số ………………………. ngày của Đảng ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” thực hiện theo quy định số ………………. ngày ………………………. của Ban bí thư trung ương Đảng; Bản đăng ký số ………………… ngày ……………… của trường …………………………………. “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay tôi xin đăng ký một số nội dung để nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ trường ……………………………. như sau:

1- Về tư tưởng chính trị

Với vai trò là bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.

2- Về đạo đức, lối sống, tác phong

Luôn thực hiện nghiêm Quy định ngày . của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số ngày của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuộc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.

3- Về tự phê bình, phê bình

Trong tự phê bình và phê bình bản thân phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm và có tính xây dựng không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm và phải có kế hoạch sửa chữa.

Trong quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, đảng viên trong chi bộ có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

4- Về quan hệ với nhân dân

Luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

Luôn thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

5- Về trách nhiệm trong công tác

Nêu cao ý thức trách nhiệm người đảm viên thực hiện các nhiệm vụ do chi bộ giao, luôn tận tuỵ với công việc;

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

6- Về ý thức tổ chức kỷ luật

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nói, viết và làm theo Nghị quyết.

7- Về đoàn kết nội b

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đăng ký luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với vai trò là Bí thư chi bộ – Chủ tịch Hội CCB bản thân xin đăng ký trong năm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân góp phần cùng với tập thể chi bộ trường thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

………., ngày…….. tháng…… năm 20….
Người viết bản đăng ký

Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên là giáo viên

ĐẢNG BỘ XÃ……………..

CHI BỘ …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày….. tháng…. năm…….

BẢN ĐĂNG KÝ
Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên : …………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………….

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 20/01/20…… của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 20…… “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Sau khi nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 20…… “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 07-QĐi/HU, ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”.

Tôi xin đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20…… như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÍ

1. Đăng ký xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Cam kết thực hành tiết kiệm, không suy thoái về đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa công sở; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

– Đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỉ, thực dụng cơ hội, vụ lợi.

– Thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ.

– Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ.

– Kiên quyết chống bệnh thành tích, tham ô, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; chống bè phái, cục bộ.

2. Đăng ký xây dựng về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên.

– Tăng cường học tập, bồi dưỡng, bổ sung nâng cao trình độ lý luận, cập nhật kiến thức mới phù hợp với bản thân. Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Đăng ký xây dựng về tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách công tác; nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

4. Đăng ký phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân (nếu có)

5. Nêu giải pháp thực hiện các nội dung đã đăng ký

– Thường xuyên học tập, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể. Tránh vô cảm trước khó khăn, bức xúc của giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân.

– Tăng cường bồi dưỡng, bổ sung nâng cao trình độ lý luận cho bản thân. Chú trọng đẩy mạnh công tác học tập, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

– Hàng tháng, hàng quý tự kiểm điểm bản thân về việc thực hiện những nội dung trên, rút kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng phương hướng, kế hoạch học tập cho thời gian sau.

………., ngày…….. tháng…… năm 20….

Người viết bản đăng ký

Hướng dẫn viết bản đăng ký nêu gương Đảng viên

Khi viết Bản đăng ký nêu gương Đảng viên năm 20…… thì tùy vào nhiệm vụ, vai trò của từng Đảng viên mà nội dung trong bản đăng ký nêu gương cán bộ, đảng viên sẽ là khác nhau. Do đó, mỗi một Đảng viên trong cương vị công tác và nhiệm vụ được giao sẽ đăng ký thực hiện theo một nội dung cụ thể.

Chẳng hạn như: Đảng viên với chức vụ là giáo viên thì về đạo đức, lối sống thì cần đảm bảo thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức của nhà giáo. Trong quan hệ với nhân dân thì cần thực hiện kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đến phụ huynh học sinh cũng như đồng nghiệp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *