Tổng hợp

Mẫu bản kiểm điểm hết nhiệm kỳ công tác

Mục lục

Mẫu bản kiểm điểm hết nhiệm kỳ công tác

Bản kiểm điểm hết nhiệm kỳ công tác dành cho cán bộ quản lý tại các trường học như hiệu trưởng, phó hiểu trưởng để tự nhận xét, đánh giá, báo cáo quá trình công tác trước khi hết nhiệm kỳ.

Tải Mẫu kiểm điểm cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ công tác cho cán bộ
Tải Mẫu kiểm điểm cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ công tác cho cán bộ

Mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin của cán bộ kiểm điểm, tóm tắt ưu, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế và hướng khắc phục. Những nội dung trình bày trong bản kiểm điểm phải trung thực, minh bạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung báo cáo tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trước khi hết nhiệm kỳ công tác trong bài viết dưới đây:

Mẫu bản kiểm điểm hết nhiệm kỳ công tác năm 2019

PHÒNG GD&ĐT …….

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm hết nhiệm kỳ công tác

TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——o0o—–

BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ ……………….

Nhiệm kỳ 201…. – 201……

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:…………………………Sinh ngày ……………………………

Thường trú: ………………………………………….……………………..

Ngày vào đảng……………………; chính thức……………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Trình độ:……………………….; chuyên ngành……………………………

Trình độ chính trị:…………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công:………………………………………….………

II. NỘI DUNG

Theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày……/…./….. của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ………… trường…………. từ ngày ……/…/… (nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm). Đến ngày…/……./……. Tôi hết thời gian giữ chức vụ…………. Qua 5 năm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tôi xin được báo cáo tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong nhiệm kỳ như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

– Nhận thức, tư tưởng chính trị: (Nhận thức và sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh…)

-Việc quán triệt, chấp hành điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (Tinh thần thái độ trong tham gia học tập nghị quyết của Đảng, ý thức chấp hành điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của ngành trong công tác và trong sinh hoạt ).

– Việc bản thân và gia đình giữ gìn đạo đức lối sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác (Sự rèn luyện, thực hiện lối sống trong sạch, giản dị, không lạm dụng chức trách để vụ lợi cho bản thân và gia đình…..; tinh thần, thái độ và những hành động cụ thể về chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong chính bản thân và trong đơn vị, địa phương và nơi công tác…).

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ (Xác định, động cơ mục đích trong học tập…chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn và vận dụng, áp dụng trong lĩnh vực công tác cụ thể được tập thể đánh giá, công nhận).

– Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác (Đối với bản thân, đối với các mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị; sự tiếp thu ý kiến của tập thể và sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân; tinh thần tiến công và trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, quản lý điều hành lĩnh vực được phân công cũng như góp sức cùng tập thể lãnh đạo đối với lĩnh vực khác).

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ:

– Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao (Định tính, định lượng kết quả công việc thông qua công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, công việc được giao trong nhiệm kỳ qua; đánh giá chất lượng, hiệu quả và ý nghĩa tác dụng những công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua).

– Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể (Vai trò lãnh đạo có thực hiện nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai trong nội bộ không? Có tạo điều kiện, phát huy dân chủ nội bộ trong đóng góp phê bình đối với bản thân cũng như các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị? Tác phong, phương pháp lãnh đạo, điều hành, lắng nghe, tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh, năng lực của đội ngũ giáo viên, thực hiện vai trò hạt nhân đoàn kết nội bộ).

– Nhận thức và những việc làm cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sự nêu gương của bản thân và cùng với tập thể lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động tại đơn vị).

3. Tóm tắt ưu, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế và hướng khắc phục

a. Ưu điểm

……………………………………………………………………………………

b. Hạn chế, tồn tại

…………………………………………………………………………………..

c. Nguyên nhân hạn chế

…………………………………………………………………………………..

d. Hướng khắc phục (Cần thể hiện sự cầu thị và nội dung phấn đấu khắc phục cụ thể).

…., ngày tháng năm 20……

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

…., ngày tháng năm 20……

Người báo cáo

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *