Tổng hợp

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mục lục

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Đơn vị:……………………

Bộ phận:………………….

Mã đơn vị SDNS:……………..

Bạn đang xem: Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu số C07-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng……năm……

Số:…………..

Số

TT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp khác

Cộng hệ số

Tiền lương tháng

Mức lương

Ngày

giờ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Cộng

x

x

x

x

x

x

Làm thêm ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy , chủ nhật

Làm thêm ngày

lễ, ngày tết

Làm thêm

buổi đêm

Tổng cộng

tiền

Số ngày nghỉ bù

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành

tiền

Số

giờ

Thành tiền

Số ngày

8

9

10

11

12

13

16

18

19=16-18

C

x

x

x

x

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………

(Kèm theo…. Chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm giờ tháng ……năm……)

Ngày …..tháng…..năm…….

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *