Tổng hợp

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo kết quả đánh giá xếp loại, nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ để các bạn cùng tham khảo. Mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá xếp loại, nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ

TÊN BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TW, CƠ QUAN TW
CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ –
XÃ HỘI, SỞ LĐ-TB&XH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../BC-……….

……..ngày ……tháng …..năm……..

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Năm học: …………………..

Kính gửi: ………………………………………………………………

I. Báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Tổng số nhà giáo: ……………………………… Trong đó:…………………………………………….

1. Đối với các trường cao đẳng

Tổng số nhà giáo là: ……………………………………………………………………………………………….

+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:……………………; Loại B:………………….; Loại C:…………..

+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:…………………………………………………………………………………

2. Đối với các trường trung cấp

Tổng số nhà giáo là:………………………………………………………………………………………………..

+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:……………………; Loại B:………………….; Loại C:…………..

+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:…………………………………………………………………………………

3. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Tổng số nhà giáo là:………………………………………………………………………………………………..

+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:……………………; Loại B:………………….; Loại C:…………..

+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:………………………………………………………………………………..

4. Đối với các cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp)

Tổng số nhà giáo là:……………………………………………………………………………………………….

+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:……………………; Loại B:………………….; Loại C:………….

+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:…………………………………………………………………………………

II. Các giải pháp về động viên, khuyến khích nhà giáo đạt chuẩn loại A, B (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

III. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………, ngày ……. tháng …… năm …….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *