Tổng hợp

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm của sàn giao dịch thương mại điện tử

Mục lục

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm của sàn giao dịch thương mại điện tử

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Số: …………..

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm của sàn giao dịch thương mại điện tử

………, ngày … tháng … năm ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Năm …

Kính gửi: Bộ Công Thương – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

1. Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử:

2. Số xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử:

3. Tên miền Internet của sàn giao dịch thương mại điện tử:

4. Một số số liệu cơ bản về tình hình hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:

Số liệu năm …

Số liệu năm trước

Số thành viên tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn

Số thành viên đóng phí

– Thành viên bán

– Thành viên khác

Số lượng giao dịch thành công ghi nhận được

Tổng giá trị của các giao dịch thành công (ước tính)

Số lượng các vụ khiếu nại liên quan đến giao dịch trên sàn

Tỷ lệ vụ khiếu nại trực tiếp liên quan đến chủ sàn giao dịch hoặc do chủ sàn giao dịch đứng ra giải quyết.

5. Doanh thu từ các hoạt động sau đóng góp bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu từ dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử:

Số liệu năm …

Số liệu năm trước

Phí thu từ thành viên bán hàng hóa hoặc dịch vụ

Phí thu từ thành viên khác

Phí quảng cáo

Hoạt động khác (đề nghị nêu rõ)

6. Các thông tin khác (nếu có):

Như trên:
– Như trên;
– Cơ quan chủ quản (nếu có);
– Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *