Tổng hợp

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cấp trên của bạn sau thời gian được cử đi học tập, nghiên cứu, công tác xa.

Related Articles
CÔNG TY …………….
————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.………, ngày . . . tháng . . . năm 200…

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: ……………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày và nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi công tác tại : ……………………………………………………………………………………..

Nơi đến công tác (học tập) : (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian đi công tác (học tập): ………………………………………………………………………………….

Kinh phí: ………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung (các công việc đã làm): ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Về tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ bạn bè, công việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ngày …….. tháng …… năm ……….
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *