Tổng hợp

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ là biểu mẫu được dùng phổ biến trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày một số thông tin cơ bản như: chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí, tình hình, kết quả bỏ phiếu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

BIÊN BẢN
BẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ …………..

KHÓA …….. NHIỆM KỲ ……………..

Chi hội phụ nữ lần thứ …… nhiệm kỳ …… khai mạc vào hồi ….. giờ ngày …… tháng ……. năm …….

Sau khi Hội Liên Hiệp Phụ nữ trình bày về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội Liên Hiệp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. đồng chí.

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

1………………………………………………….. …………………………………………………………

2…………………………………………………… …………………………………………………………

Đề cử:

1…………………………………………………… …………………………………………………………

2…………………………………………………… …………………………………………………………

3…………………………………………………… …………………………………………………………

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa…….., nhiệm kỳ……, gồm:

Được xếp theo thứ tự A, B, C

1. Đồng chí …………………………..Chức vụ …………………..Nơi công tác…………………………

2. Đồng chí …………………………..Chức vụ ……………….Nơi công tác………………………….

3. Đồng chí …………………………..Chức vụ ………………….Nơi công tác………………………….

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

1. trưởng ban……………………………………………………………………………………………..

2. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

3. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: …… …………………………………………………

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ……………………………………………..

+ Số phát phiếu ra:………….phiếu

+ Số phiếu thu về:…………..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:……………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:……..phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Đ/c …. phiếu = ……. %

2. Đ/c …. phiếu = ……. %

3. Đ/c …. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ …………..

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ….. giờ …. ngày …. tháng …… năm ……

TM BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký, họ tên)

TM HỘI LHPN

(Ký, họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *