Tổng hợp

Mẫu C2-09/NS: Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ

Mục lục

Mẫu C2-09/NS: Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ

Mẫu C2-09/NS: Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ.

Không ghi vào

khu vực này

Bạn đang xem: Mẫu C2-09/NS: Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC
BẰNG NGOẠI TỆ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT

Ứng trước đủ ĐKTT

Mẫu số C2-09/NS
(
TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính)
Số:…………………………………

Căn cứ số dư ứng trước đến ngày……. /……. /…….. và Quyết định giao dự toán số: ……………………..ngày

của……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kho bạc Nhà nước…………………… chuyển (ứng trước chưa đủ ĐKTT/ứng trước đủ ĐKTT)………………..

thành (tạm ứng/ thực chi) ……………………………………………………..theo chi tiết sau:

Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………….Tại KBNN:………………………………………………..

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………………..

Mã CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số dư ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ

Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng……. năm………

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Thu hồi số đã ứng trước ………………………………………………..

thành (tạm ứng/thực chi)……………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Nợ TK:…………….

Có TK:……………..

Mã ĐBHC………….

Bộ phận kiểm soát

Ngày…. tháng…..năm….

Bộ phận kế toán

Ngày…tháng……..năm….

Kiểm soát Phụ trách

Kế toán Kế toán trưởng

Giám đốc KBNN

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *