Tổng hợp

Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền

Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên lai thu tiền được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Bạn đang xem: Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền

Mu số: C45-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

Quyển số: ……..

Số: …………….

Họ và tên người nộp:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Nội dung thu:……………………………………………………………………………………..

Số tiền thu: …………………………………..(loại tiền)…………………………………………

(viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN
(Ký, họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *