Tổng hợp

Mẫu C67a-HD – Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Mục lục

Mẫu C67a-HD – Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu C67a-HD – Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..
Mã đơn vị:………………………………..
Mẫu số: C67a- HD

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….….mở tại:………….………
Tổng số lao động……..…………Trong đó nữ:…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý………………………

Số:……….

Bạn đang xem: Mẫu C67a-HD – Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

STT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C 1 2 3 4 5 D
I Khám thai
1
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu
1
….
III Sinh con, nuôi con nuôi
1
….
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai
1
….
Tổng cộng

Ngày……tháng…..năm……

Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *