Tổng hợp

Mẫu đăng ký chất lượng môn học năm 2022 – 2023

Mục lục

Mẫu đăng ký chất lượng môn học năm 2022 – 2023

Bản đăng ký chất lượng môn học năm 2022 – 2023 được lập ra dùng cho các Tổ chuyên môn đăng ký về chất lượng môn học trong năm học mới.

Nội dung trong mẫu đăng ký chất lượng môn học nêu rõ các thông tin cơ bản như: nêu rõ lớp dạy, chất lượng cuối học kì 1, cuối học kì 2, nội dung giáo viên đăng ký. Bên cạnh đó vào dịp đầu năm các tổ chuyên môn tham khảo thêm: Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm học 2022 – 2023, Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên.

Mẫu đăng ký chất lượng môn học

TRƯỜNG …………..

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký chất lượng môn học năm 2022 – 2023

TỔ CM :……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o————

…..ngày ….tháng……..năm……..

ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN NĂM HỌC … – …..
MÔN:………………

STT Lớp TSHS Chất lượng cuối HKI Đăng ký Tên giáo viên
HKII Cả năm
SL- TL SL- TL SL- TL
1 6A 1
2 6A 2
3 6A 3
4 6A 4
5 6A 5
6 6A 6
Khối 6
7 7A 1
8 7A 2
9 7A 3
10 7A 4
11 7A 5
Khối 7
12 8A 1
13 8A 2
14 8A 3
15 8A 4
16 8A 5
Khối 8
17 9A 1
18 9A 2
19 9A 3
20 9A 4
21 9A 5
Khối 9
Toàn trường

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký tên- Ghi rõ học tên)

Mẫu đăng ký thi đua và chất lượng giáo dục

PHÒNG GD – ĐT…..

TRƯỜNG………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA
VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, NĂM HỌC………..

Kính gửi:

  • BGH NHÀ TRƯỜNG;
  • BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG;
  • TỔ CHUYÊN MÔN.

Tên tôi là: ………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……/ …../ 19………

Chức vụ: Đảng: …………………….; Chính quyền: …………………..; Đoàn thể: ……………..

TĐCM: …………. , chuyên ngành: …………………………………..

Ngày vào ngành: …… / ….. / ………..

Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng đã đạt được năm học vừa qua: …………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công năm học ……….: ……………………………………………..

……………………………………………………………. ………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………

Căn cứ vào các quy định về công tác chuyên môn của ngành, trường, tổ chuyên môn và tình hình thực tế của trường, lớp, và nhiệm vụ công việc được giao;

Để cho Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, Tổ Chuyên môn có cơ sở xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với điều kiện của nhà trường và để bản thân có mục tiêu phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nay, tôi xin đăng ký thi đua và cam kết chất lượng giáo dục, năm học ………. như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG-CHÍNH TRỊ

……………………………………………………………. ………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

……………………………………………………………. ………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………

* Đăng ký các chỉ tiêu cụ thể:

1. Chỉ tiêu cam kết chất lượng bộ môn: ( Có bảng đính kèm)

2. Chỉ tiêu về duy trì sĩ số học sinh cuối năm( đối với GVCN lớp)

Tống số học sinh đầu năm: ….. em. Trong đó: Nữ: ……; Dân tộc: …… ; Nữ dân tộc:………

Duy trì sĩ số đến cuối năm: …. / ……. em, đạt …… %.

3. Chỉ tiêu về đánh giá chất lượng 2 mặt học sinh (GVCN lớp) (có bảng đăng ký cụ thể kèm theo – đối với giáo viên chủ nhiệm lớp)

4. Chỉ tiêu về học sinh được lên lớp (GVCN lớp )

+ Được lên lớp thẳng(đủ điều kiện xét TN): ….. / …… em, đạt tỉ lệ:……. %

+ Được lên lớp sau khi thi lại (Rèn luyện thêm trong hè) : ….. / ….. em, đạt tỉ lệ: ….. %

+ Ở lại lớp (không đủ điều kiện xét TN): ………./………. em, đạt tỉ lệ: …… %

5. Chỉ tiêu về chất lượng mũi nhọn:

– Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường: …………………………………………..

– Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện:……………………………….

– Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:……………………………………………………….

– Tham gia Bồi dưỡng học sinh Giỏi và phấn đấu có học sinh giỏi bộ môn cấp huyện trở lên (nếu bộ môn có tổ chức thi):…………………………………..

III. ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN (CHUẨN HT, PHT) CUỐI NĂM

Loại: ……………………………………………………………………………………….

IV. XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CUỐI NĂM

Loại: ……………………………………………………………………………………….

V. ĐĂNG KÝ THI ĐUA CUỐI NĂM.

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: ……………..… (ghi có hoặc không)

2. Lao động tiên tiến cấp huyện: ……………………..(ghi có hoặc không)

3. Giấy khen của CT UBND huyện: ……………………(ghi có hoặc không)

*Tên đề tài SKKN hoặc NCKHSPƯD (sẽ viết trong năm học): 

……………………………………………………………. ………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………

V. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.

……………………………………………………………. ………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………

Tôi xin đăng ký thi đua và cam kết chất lượng giáo dục năm học ………. như các nội dung trên.

……, ngày …..tháng ……năm…..

Người đăng ký

(Ký ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *