Tổng hợp

Mẫu đề nghị ký hợp đồng tập sự

Mục lục

Mẫu đề nghị ký hợp đồng tập sự

Mẫu đề nghị ký hợp đồng tập sự

TÊN TỔ CƠ QUAN
ĐƠN VỊ: …………………
——–

Số: ……./ĐN-…

Bạn đang xem: Mẫu đề nghị ký hợp đồng tập sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

……., ngày……tháng……năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Về việc ký Hợp đồng tập sự với Trường

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;

– Phòng Quản trị Nhân sự.

– Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-ĐHTV ngày …………..của Hiệu trưởng Trường ………….. về việc thành lập ………..(tên của đơn vị);

– Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị,

– Xét năng lực làm việc và tác phong đạo đức của:

– Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………..

– Sinh ngày: ……………… tháng ……………………. năm …………………………………

– Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………….

– Chức danh: ……………………………………………………………………………………………

– Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

đã ký hợp đồng khoán kể từ ngày ………………………… đến ngày …………….. và đã làm việc tại: …………………………………………………………..

Các công việc được phân công:

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

Nhận xét của đơn vị:

Qua quá trình Ông (Bà) ……………………………….thử việc …….. tháng tại: ………. , đơn vị có những nhận xét như sau về nhân sự mới:

TT

TIÊU CHÍ

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

01

Tác phong đạo đức

02

Giao tiếp trong công việc

03

Năng lực làm việc

04

Khả năng xử lý công việc

05

Khả năng phối hợp

06

Ý kiến khác……….

Ý kiến đề nghị của đơn vị: (Yêu cầu ghi rõ tiếp tục ký hợp đồng hoặc ngưng hợp đồng hoặc ý kiến khác (nếu có)).

Nay, Phòng (Khoa) …………………………. kính đề nghị đến Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự về việc xem xét cho nhân sự mới là ông (bà)………………… được tiếp tục ký Hợp đồng tập sự với Trường.

BAN GIÁM HIỆU

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

PHÒNG (KHOA)……..

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *