Tổng hợp

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—-

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
( tên công ty)

Bạn đang xem: Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty

1.1 Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2 Tên Công ty:………………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch đối ngoại ( nếu có):……………Join Stock Company

Tên giao dịch viết tắt ( nếu có):……….JSC.

1.3 Trụ sở Công ty: ( ghi rõ số nhà, phố phường, quận huyện, Tp Hà Nội)

Điện thoại:………………………………… Fax:………………………………..

1.4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có):…………………………………………………………………

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chuyển trụ sở, lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh:

2.1 Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

Khi cần thiết, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật.

2.2 Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của công ty: ………………….đồng ( bằng chữ).

Số cổ phần:

– Loại cổ phần:

+ Cổ phần phổ thông:

+ Cổ phần ưu đãi ( nếu có):

– Mệnh giá cổ phần:

Điều 4: Cơ cấu và phương thức huy động vốn:

4.1 Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty:

1. góp ………… đồng chiếm ……… cổ phần tương ứng với ………. % tổng vốn điều lệ.

2. góp ………… đồng chiếm ……… cổ phần tương ứng với ………. % tổng vốn điều lệ.

3. góp ………… đồng chiếm ……… cổ phần tương ứng với ………. % tổng vốn điều lệ.

4. góp ………… đồng chiếm ……… cổ phần tương ứng với ………. % tổng vốn điều lệ.

5. góp ………… đồng chiếm ……… cổ phần tương ứng với ………. % tổng vốn điều lệ.

4.2 Ngay sau khi ký kết Bản thỏa thuận góp vốn, toàn bộ số tiền mà các cổ đông sáng lập góp để mua cổ phiếu theo như Điều 4.1, tiền góp vốn của các cổ đông sẽ được chuyển vào Tài khoản tại một Ngân hàng do đại diện cổ đông sáng lập chỉ định. Số tiền bảo đảm chỉ được lấy ra khi Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định khác của các cổ đông sáng lập.

Điều 5: Tăng, giảm vốn điều lệ

5.1 Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty nếu thấy cần thiết thông qua việc: tích luỹ lợi nhuận mà Công ty thu được, các cổ đông đầu tư vốn bổ sung, phát hành thêm cổ phiếu gọi thêm các cổ đông mới.

5.2 Việc giảm vốn điều lệ công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở vốn còn lại của công ty nhưng vẫn đảm bảo công ty hoạt động bình thường.

Điều 6: Cổ đông sáng lập Công ty

1.1 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.2 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.3 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.4 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *