Tổng hợp

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mục lục

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

…, ngày…….tháng…….năm….

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố….)

Những người ký dưới đây trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố…) đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

I. Chủ đầu tư:

1. Tên công ty………………………….

2. Đại diện được uỷ quyền:……………………………

– Họ, tên, năm, sinh……….quốc tịch………………..

– Số hộ chiếu……………….Ngày cấp…………………Nơi cấp………

– Chức vụ…………………………..

– Địa chỉ thường trú:………………………….

3.Trụ sở chính:……………

Điện thoại………Telex……Fax……

4. Nghành kinh doanh chính………………..

5. Cấp giấy phép thành lập Công ty:………………………

– Đăng ký tại:…………………….Ngày……..

– Vốn đăng ký:………………….

(Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư)

II. Doanh nghiệp xin thành lập

1. Tên gọi của doanh nghiệp

– Tên tiếng Việt …………

– Tên tiếng Anh:……………………

2. Hình thức đầu tư: (100% vốn nước ngoài; Liên Doanh; Hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng).

3. Mặt bằng địa điểm và xây dựng – kiến trúc

– Địa chỉ (xã huyện, tỉnh), ranh giới và / hoặc toạ độ địa lý của địa điểm dự án (kèm theo bản vẽ)

– Diện tích mặt đất, mặt nước, mặt biển sử dụng cho dự án và mức tiền thuê đất.

– Nguồn gốc khu đất và trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng trên cơ sở thoả thuận với UBND tỉnh, thành phố.

– Sơ đồ tổng mặt bằng (kèm theo bản vẽ)

4. Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp:

5. Mục tiêu, phạm vi hoạt động chính của doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

6. Vốn đầu tư:

6.1 Tổng vốn đầu tư dự kiến…………..USD, trong đó:

– Vốn cố định…………………USD, bao gồm:

+ Nhà xưởng…………..m2, trị giá………………….USD

+ Văn phòng…………….m2, trị giá……………….USD

+ Máy móc, thiết bị:………………………. USD

+ Vốn cố định khác:……………………….. USD

– Vốn lưu động:……………………… USD

6.2 Nguồn vốn:

Tổng số:……………………… USD, trong đó:

– Vốn pháp định (hoặc vốn góp):……………… USD, trong đó:

+ Bên/ các bên Việt Nam góp:……………… USD, gồm

* Tiền……………………USD

* Tài sản khác…… tương đương……………USD

+ Bên/ các bên nước ngoài góp:………………. USD, gồm:

* Tiền nước ngoài:…………. USD

* Thiết bị, máy móc, vật tư…………trị giá USD

* Vốn khác gồm:…………………trị giá USD

– Vốn vay:….. USD. Nêu rõ trách nhiệm Bên dàn xếp vốn vay, các điều kiện vay trả, bảo lãnh.

7. Danh mục các sản phẩm chủ yếu và dự kiến tỷ lệ xuất khẩu:

Tên sản phẩm

Đơn vị

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm sx ổn định

Tổng số

Tỷ lệ

(%)

XK

Tổng số

Tỷ lệ

(%)

XK

Tổng số

Tỷ lệ

(%)

XK

8. Quy trình công nghệ chủ yếu: trình bày rõ quy định công nghệ hoặc sơ đồ quy trình công nghệ chủ yếu.

9. Danh mục, máy móc thiết bị

Tên thiết bị

Đặc tính kỹ thuật chính

Số lượng

Ước giá

Giá trị

  1. Thiết bị sản xuất
  2. Thiết bị phụ trợ
  3. Thiết bị vận chuyển
  4. Thiết bị văn phòng

Ghi chú: Nếu là thiết bị đã qua sử dụng, thì cần bổ sung, năm sản xuất, đánh giá chất lượng và giá trị còn lại, các biện pháp tân trang, sửa chữa, và nâng cấp sẽ được áp dụng. Biên bản giám định máy móc, thiết bị (nếu có).

10. Môi trường: Cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường và các quy định của Nhà nước Việt Nam.

11. Các nhu cầu cho sản xuất.

– Nhu cầu về lao động năm sản xuất ổn định, trong đó chia ra tổng số người Việt Nam và người nước ngoài

– Nhu cầu về điện vào năm sản xuất ổn định:…………..KW/ năm

– Nhu cầu về nước vào năm sản xuất ổn định:……………m3/ ngày đêm

– Nhu cầu về nguyên liệu chính vào năm sản xuất ổn định

Tên nguyên liệu

Số lượng

Ước giá

Dự kiến nguồn cung cấp (nhập khẩu, nội địa)

12. Tiến độ thực hiện dự án (kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư)

– Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: tháng thứ…..

– Khởi công xây dựng: tháng ………..

– Vận hành thử: tháng thứ…………..

– Sản xuất thương mại: tháng thứ…………………..

13. Cân đối ngoại tệ của dự án:……..

14. Kiến nghị về ưu đãi:…………

III. Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự chung thực và sự chính xác của nội dung đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư.

IV. Các tài liệu gửi kèm theo Đơn này gồm:

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( nếu Hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng): Hợp đồng liên doanh và Điều lệ liên doanh (nếu là Doanh nghiệp liên doanh); Điều lệ doanh nghiệp (nếu là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài). Những tài liệu nêu trên đựoc lập theo mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo công văn 1611/BKH- VPTĐ ngày 18 tháng 3 năm 1997.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (Chứng nhận của Ngân hàng được báo cáo hoạt động tài chính trong hai năm gần nhất);

3.Các hồ sơ quy định tại các điều 38,39,45b và 83 của Nghị định 12/ CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 (nếu có)

Bên (các Bên) Việt Nam

(ký tên, đóng dấu)

Lập tại ,ngày……..tháng…..năm…

Bên (các Bên ) nước ngoài

(ký tên, đóng dấu nếu có)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *