Tổng hợp

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

TÊN THƯƠNG NHÂN
————–

Số:…/…..

V/v: đăng ký nhập khẩu xe
mô tô phân khối lớn

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bộ Công Thương

– Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………….Fax:……………………………………………….

– GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:…………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế : ………………………………………….

Đề nghị Bộ Công Thương xác nhận đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số /2011/TT-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

STT

Tên hàng

Mã HS

(10 số)

Nước

xuất khẩu

Số lượng (Chiếc)

Trị giá

(USD)

1

2

Hợp đồng nhập khẩu số:………ngày……tháng …….năm………………

Hoá đơn thương mại số………ngày……tháng……năm…….……

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:…………… ngày……tháng……năm…

Tổng số lượng (Chiếc):…………………………………………………………………………………..

Tổng trị giá (USD):………………………………………………………………………………………..

(Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác)

Cửa khẩu nhập khẩu:……………………………………………………………………………………..

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm… )

Đã đăng ký tại Bộ Công Thương

….., ngày……tháng……năm 20….

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *