Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất

Mục lục

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2022 – 2023 gồm 2 mẫu áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện căn cứ vào Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27/08/2021. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ hoặc người giám hộ làm đơn theo mẫu và nộp về cơ sở giáo dục theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81, mời các bạn cùng tải tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1):……………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):…………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:…………………………………………………………………………………………

Trường:……………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho các đối tượng được hưởng đồng thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1) :……………………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):……………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………………………………………

Trường:……………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: ( ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81 /2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số … /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn giảm học phí và cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *