Tổng hợp

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Mục lục

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có việc đột xuất mà bạn chưa chuẩn bị đủ tiền nộp học phí, thì đơn xin hoãn nộp học phí là biểu mẫu không thể thiếu để gửi lên phòng công tác sinh viên, xin được hoãn nộp hoặc gia hạn thêm thời gian nộp học phí.

Trong đơn, bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân, đang học lớp nào, khoa nào và lí do muốn xin hoãn hoặc gia hạn thời gian nộp học phí cũng như thời gian chính xác bạn có thể nộp học phí cho nhà trường. BNC.Edu.vn mời các bạn cùng tham khảo hoặc tải về sử dụng mẫu Đơn xin hoãn nộp học phí mới nhất hiện nay.

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Đơn xin hoãn nộp học phí

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Nội dung cơ bản của đơn xin hoãn nộp học phí như sau:

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN HOÃN NỘP HỌC PHÍ

Học kỳ:……… Năm học:…………….

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên, Trường………

Họ và tên:……………………………………………….. Mã số sinh viên:………………………………

Ngày sinh:………………………………………………. Lớp:………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………… Email:……………………………………………..

Theo quy định sinh viên phải nộp học phí trước ngày:……………………………………………….

Vì lý do:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Xin hoãn nộp học phí đến ngày:……………………………………………………………………………

Em xin cam đoan sẽ nộp đủ học phí theo đúng thời hạn đã cam kết, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

………………, ngày….tháng…..năm….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

………….., ngày…..tháng……năm…..

ĐƠN XIN HOÃN, CHẬM NỘP HỌC PHÍ

Kính gửi: ………………………………………………….

Họ và tên: ………………………………………. Ngày sinh: …………………………………………..

Lớp: ……………………………………………. Khóa học: ……………………………………………..

Mã HSSV: ………………………………………… Điện thoại (nếu có) ………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn xin được hoãn, chậm đóng học phí của học kỳ ………… năm học …………….

Số tiền: ……………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin chậm, hoãn nộp: ……………………………………………………………………………….

(Có các hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….)

Thời gian xin chậm, hoãn nộp: ……. tháng, thời gian sẽ nộp trước ngày ……./……../20…..

Sau thời hạn trên nếu tôi không nộp học phí thì tôi xin chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của ban giám hiệu nhà trường!

Xác nhận của nhà trường Ý kiến của gia đình Người làm đơn

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG………………….

Tôi tên: …..……………………..……… Mã số sinh viên:……………………………………………

Ngày sinh:……/……/…….

Hiện đang học lớp (ngành):……………..…………………… Khóa:…………………………………

Hệ đào tạo chính quy tại trường:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..………

Địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất:…………………………………………………………….…………..

Điện thoại cố định:…………………………. Di động:…………………………………………….…..

Tổng số tiền xin gia hạn trong học kỳ …………, năm học…………..…….. – …………..……. là:

Bằng số: …………………………………………. đồng.

Bằng chữ:…………………………………………………………………………..………………………

Kính xin Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô cho phép tôi được gia hạn đóng học phí đến ngày …. tháng ……. năm………

Lý do:…………..………………………………………………………………………………..….………

Tôi xin cam đoan sẽ nộp đủ tiền học phí cho nhà trường đúng thời gian nêu trên. Nếu vi phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui định hiện hành.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

….…….., ngày …… tháng……năm………

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………….

Ý kiến của Cố vấn học tập

Ý kiến của Khoa

Ý kiến của Ban Giám Hiệu

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *