Tổng hợp

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nội dung mẫu Giấy chứng nhận như sau

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /BLĐTBXH-GCNHĐ

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
———————-

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

– Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Xét đề nghị của: [Tên đơn vị được giao tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: [Tên của tổ chức được cấp, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận]

Địa chỉ trụ sở chính: [Địa chỉ của nơi đặt trụ sở chính của tổ chức]

Điện thoại/Fax: [Số điện thoại] E.mail: [Địa chỉ email của tổ chức]

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [Số quyết định thành lập của tổ chức]
ngày … tháng … năm …….. của [Tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]

Được thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề theo các bậc trình độ kỹ năng sau đây:

STT Tên nghề Bậc trình độ kỹ năng
1
2

Tại địa điểm: [Địa chỉ nơi thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự trong các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia]

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…….
[Chức danh của người ký]
[Chữ ký và con dấu]
[Họ và tên người ký]

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *