Tổng hợp

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Mục lục

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

CÔNG TY …..
———

Số …/CN – …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

CÔNG TY ……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư :……….

Ngày cấp:……/……/……

Vốn điều lệ:…………………. VNĐ (………………………..)

CHỨNG NHẬN

Ông/bà: ………………………………………………………..

Sinh ngày: ……/……./…… Quốc tịch: ………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………..

Ngày cấp:……./……./….. Nơi cấp: …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………….

Phần vốn góp: …………………………………………………

Giá trị vốn góp: ………………………………………………

Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp: …./……/……

……., ngày ……. tháng ……. năm ………

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *