Tổng hợp

Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

Mục lục

Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

Giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội là mẫu giấy tờ được sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội.

Giấy đăng ký lịch làm việc, lịch trực ở công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc người dân cần có kèm theo giấy đi đường và giấy thông hành khi ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Việc xác nhận giấy đi đường được thực hiện như sau:

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

  • Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo).
  • Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các Chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.
  • Đối với các chợ: Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định. Trên cơ sở danh sách do các ban quản lý chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.

Giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ….

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:……………………………… ; Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày………………….. tháng……………… năm……………….. ;

3. Số CCCD/CMND:………… ; Ngày cấp:……… ; Nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………….. ;

5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………;

6. Nơi làm việc:……………………………………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………….;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:………………………………………………….;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Giấy đăng ký lịch làm việc

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số …/…/2021

………., ngày ….tháng ….năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY

(Áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của TT Chính phủ)

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

– Căn cứ Nội quy lao động của Công ty;

– Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch covid 19 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ;

Trực Lãnh đạo:

– Ông ……………………………….. – Chức vụ: ……………….- SĐT: ………………

– Ông ……………………………….. – Chức vụ: ……………….- SĐT: ………………

– Ông ……………………………….. – Chức vụ: ……………….- SĐT: ………………

Trực nhân viên:

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số Điện thoại

* Nhiệm vụ của người trực

– Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

– Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.

– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

………, ngày ….tháng …..năm 2021

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN………….…

(Đã ký)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *