Tổng hợp

Mẫu Giấy mượn xe

Mẫu Giấy mượn xe

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Giấy mượn xe bao gồm thông tin người mượn, số CMND, địa chỉ … làm giấy tờ cam kết đảm bảo quyền lợi cho người cho mượn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
______________

GIẤY MƯỢN XE

Bạn đang xem: Mẫu Giấy mượn xe

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm…….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………..……………………………………………….

Số CMND:………..……………………………. ngày cấp:…………. Nơi cấp:……………………..

Tôi có mượn của anh/chị:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………..………………………………………………..

Số CMND:………..……………………………. ngày cấp:…………. Nơi cấp:……………………..

Điện thoại:…………………………………………..………………………..………………………….

Một chiếc xe: …………..………………………..…………. cùng tòan bộ giấy tờ đăng ký.

BKS: ……………………………………………..……..nhãn hiệu……………………………………..

Cùng đăng ký mang tên:..………………………..………. Số đăng ký………………………….

Cấp ngày:…………………………………………..………………………..…………………………..

Tôi hẹn anh/chị ……………………………………………..….đến ngày …. tháng….. năm 200….

Sẽ hoàn trả anh/chị …………………………………………..……..chiếc xe cùng tòan bộ giấy tờ.

Nếu sai hẹn tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/chị và truớc pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Người cho mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *