Tổng hợp

Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

Mục lục

Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn đọc Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp được dùng để ký kết về việc sáp nhập doanh nghiệp lại với nhau. Nội dung chính của hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp bao gồm các thông tin về việc sáp nhập công ty, thủ tục và điều kiện sáp nhập. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp tại đây.

Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

HỢP ĐỒNG

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

(Số ……../HĐHN)
(Về việc sáp nhập doanh nghiệp)

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/20014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ …………………………..…….;

– Căn cứ vào Điều lệ ………………………….…….;

Hôm nay, ngày ………………………….. tại địa chỉ…………………………………………………………………………..

Các bên gồm:

1. Bên A

Công ty…………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………….. Do …………. Cấp ngày……………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………… Fax:…………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Bên B

Công ty……………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………….. Do ……………….. Cấp ngày………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… Fax:………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng ký kết hợp đồng sáp nhập với những nội dung sau:

Điều 1: Sáp nhập Công ty…………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… Do ………………. Cấp ngày……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………. Fax:……………………………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………….

Vào Công ty…………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. Do ………………. Cấp ngày………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………….. Fax:………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thủ tục và điều kiện sáp nhập…………………………………………………………………………….

Điều 3: Phương án sử dụng lao động………………………………………………………………………………

Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản…………………………………………………………………….

Điều 5: Thời hạn thực hiện……………………………………………………………………………………………..

Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty nhận sáp nhập……………………………………………………….

Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý…………………………………………………………..

Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp…………………………………………………………………………

Điều 9: Cam kết của các bên,…………………………………………………………………………………………

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng……………………………………………………………………………………………

Đại diện bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *