Tổng hợp

Mẫu Phiếu công tác tạm thời ngoài nước

Mục lục

Mẫu Phiếu công tác tạm thời ngoài nước

Mẫu Phiếu công tác tạm thời ngoài nước là mẫu biểu dùng cho đảng viên ra ngoài nước từ 3 đến 12 tháng. Khi đảng viên ra nước ngoài trong thời hạn 60 ngày làm việc phải nộp phiếu công tác chính thức ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp uỷ nước) để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Khi về nước phải có bản kiểm điểm và xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

ĐẢNG UỶ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-
Số………. PTTNN ……..ngày …..tháng……năm…….

PHIẾU CÔNG TÁC TẠM THỜI NGOÀI NƯỚC

Kính gửi:…………………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ………………sinh ngày…tháng…. năm……………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu Phiếu công tác tạm thời ngoài nước

Vào Đảng ngày….tháng…năm….…Chính thức ngày…tháng…. năm………………………………….

Số thẻ đảng:……………………………………………………..………………………………………………

1/ Phần thông tin trong nước:

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác trong nước (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở trong nước (địa chỉ, số điện thoại):………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộp thư điện tử (Email):…………………………………………………………………………………….

Là đảng viên của chi bộ:……………………………………………………………………………………

Thuộc đảng bộ (địa chỉ, điện thoại):……………………………………………………………………..

2/ Phần thông tin ngoài nước:

Đi đến nước:…………………thời gian từ…………… đến………………………………………………

Mục đích ra ngoài nước (công tác, học tập, lao động):………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc (tên cơ quan, trường học…..)…………………………………………………..

Địa chỉ nơi sinh sống:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….…………………………………………………………..

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *