Tổng hợp

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế

Mục lục

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức y tế mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP do Chính Phủ quy định. Bản tự nhận xét đánh giá viên chức y tế nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá, phân loại viên chức y tế là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc. Vậy sau đây là mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức y tế mới nhất, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức y tế

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ
——-

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *