Tổng hợp

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ

Mục lục

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ được sử dụng để thông báo và hướng dẫn đơn vị, người lao động bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ

………., ngày ….. tháng ….. năm ….

PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG HỒ SƠ

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..

1. Bổ sung hồ sơ gồm những nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với ………………

………; số điện thoại……………………………………………. để được hướng dẫn.

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Ý kiến của Tổ Thẩm định:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02)

1. Mục đích: để thông báo và hướng dẫn đơn vị, người lao động bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH.

2. Trách nhiệm lập: cán bộ thẩm định của cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập: khi cán bộ thẩm định phối hợp với đơn vị thực hiện rà soát, phân loại sổ BHXH.

4. Phương pháp lập:

– Các nội dung: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số sổ BHXH ghi theo sổ BHXH của người lao động; đơn vị công tác ghi tên đơn vị người lao động đang làm việc.

– Mục 1: ghi các nội dung bổ sung hồ sơ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH (theo quy định, tại Điều 25 và Điều 29 Quy định về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

– Sau khi đơn vị bổ sung hồ sơ, cán bộ thẩm định kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đúng, đủ thì ghi ý kiến thẩm định vào Mục 2; trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện duyệt.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *